Saldi på SME server 7.2

Saldi

Installation af SME server 7.2 vil jeg ikke komme ind på....
Jeg har gjort som følger med stor tilfredshed for en kammerat der er har et firma.

Installation af Postgresql på SME server på den sikrer måde foregår altid med YUM.

server# yum search postgresql-server

Dette skulle gerne vise sig at den finder flere muligheder men det er prima Postgresql 7.4.17 der er tale om her. (har prøvet at installer Postgresql 8.1 på SME med et ustabilt system til følge) for så skal PHP opgraderes og alt mulig andet.

server# yum install postgresql-server postgresql php-pgsql

Tryk Y når yum spørg om den skal installere

Her efter følger en masse indtastning og kommandoer som skal da SME er bygget op på den særlige måde den er :-)

server # /etc/init.d/postgresql start
server # mkdir -p /etc/e-smith/templates/var/lib/pgsql/data
server # mkdir -p /etc/e-smith/templates-custom/var/lib/pgsql/data
server # cp /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf /etc/e-smith/templates/var/lib/pgsql/data
server # cp /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf /etc/e-smith/templates/var/lib/pgsql/data
server # cp /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf /etc/e-smith/templates-custom/var/lib/pgsql/data
server # cp /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf /etc/e-smith/templates-custom/var/lib/pgsql/data

server # su - postgres
psql -d template1

alter user postgres with password 'xxxxx';
\q
exit

nano -w /etc/e-smith/templates-custom/var/lib/pgsql/data/postgresql.conf
lav disse ændringer:
superuser_reserved_connections=2
ssl = on
password_encryption = on
tcpip_socket = true

Filen ser sådan ud efter at vi har til rettet den.

server # cd /var/lib/pgsql/data
server # cp /etc/httpd/conf/ssl.crt/server.crt .
server # cp /etc/httpd/conf/ssl.key/server.key .
server # chown postgres:postgres server.*

server # nano -w /etc/e-smith/templates-custom/var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

Filen ser sådan ud efter at vi har tilrettet den til vores behov.

# If you change this first entry you will need to make sure that the
# database
# super user can access the database using some other method.
# Noninteractive
# access to all databases is required during automatic maintenance
# (autovacuum, daily cronjob, replication, and similar tasks).
#
# Database administrative login by UNIX sockets

local all postgres ident sameuser
# TYPE DATABASE USER CIDR-ADDRESS METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
local all all ident sameuser
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 trust
# IPv6 local connections:
host all all ::1/128 trust
# TYPE DATABASE USER IP-ADDRESS IP-MASK METHOD
host all all 10.0.0.2 255.255.255.0 password
host all all 10.0.0.3 255.255.255.0 password

Gem og luk og udfør følgende:

server # expand-template /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf
server # expand-template /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf

server # /etc/init.d/postgresql stop
server # /etc/init.d/postgresql start

server # ln -s /etc/init.d/postgresql /etc/rc.d/rc7.d/S56postgresql
server # ln -s /etc/init.d/postgresql /etc/rc.d/rc6.d/K03postgresql

server # signal-event post-upgrade signal-event reboot

Så er Postgresql på SME serveren og klar til brug :-)

Installation af Saldi:

server # mkdir saldiudpak
server # cd saldiudpak
server # wget ftp://ftp.saldi.dk/saldi/v1.1/saldi_1.1.1.tgz
server # tar xvfz saldi_1.1.1.tgz
server # mkdir /opt/regnskab
server # cp -a saldi/* /opt/regnskab
server # groupadd saldi
server # chgrp -R saldi /opt/regnskab/
server # chmod 777 /opt/regnskab/{includes,logolib,temp}

Lav en web template som følgende:

# mkdir -p /etc/e-smith/templates-custom/etc/httpd/conf/httpd.conf
# cd /etc/e-smith/templates-custom/etc/httpd/conf/httpd.conf
# nano 87regnskab

kopiere følgende ind og gem og luk:

# regnskab
Alias /regnskab /opt/regnskab/html

SSLRequireSSL on
Options -Indexes
AllowOverride None
order deny,allow
deny from all
allow from all
Satisfy all
AddType application/x-httpd-php .php .php3
php_admin_value eaccelerator.enable 1
php_flag magic_quotes_gpc on
php_flag track_vars on

Expand template efterfølgende:

# expand-template /etc/httpd/conf/httpd.conf
# /etc/rc.d/rc7.d/S86httpd-e-smith restart

Så er installation færdig, og man kan komme på Saldi på
http://dinserverip/regnskab

Sådan har jeg gjort på fire server som køre problem frit har ikke skulle have fat i dem siden :-)